top of page

BOZ - Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening

VO - Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West (SWV VO RUW)

 

Eén van de opdrachten die SWVVO-RUW zich ten doel heeft gesteld is het bieden van een dekkend netwerk van (onderwijs) voorzieningen. Dit opdat alle leerlingen binnen de regio Woerden een passende plek binnen het onderwijssysteem kunnen krijgen.
Voor sommige leerlingen is het tijdelijk niet mogelijk om onderwijs te volgen op een reguliere school binnen dit dekkende netwerk, ook niet met extra ondersteuning. SWVVO-RUW heeft ervoor gekozen om een bovenschoolse voorziening in te richten. Onder een ‘bovenschoolse onderwijs-zorgvoorziening’ wordt een  onderwijsvoorziening verstaan waarin de  leerling een voortgezet onderwijsprogramma krijgt aangeboden: binnen een afgebakende periode kan een nieuwe start gemaakt worden met als doel het vervolgen van de schoolloopbaan binnen het reguliere onderwijs of een beter passende plek. Dit door het bieden van een totale en brede aanpak aan ondersteuning van jongeren, de school en hun gezinnen. De inzet van het brede aanbod van bovenschoolse voorziening voorkomt voortijdig schoolverlaten en/of thuiszitten of heft de situatie op waarbij jongeren al langdurig thuis zitten. De leerling krijgt hierbij een traject op maat aangeboden.

TOPKLAS

De TOPklas is een Tijdelijke Observatie Plek voor kinderen waar gedragsproblematiek voorliggend is. Leerlingen worden 3-12 maanden opgevangen met het doel hen terug te plaatsen (80%) op een reguliere school. De tijd bij de TOPklas wordt gebruikt om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften goed in kaart te brengen.


Ook hier is altijd al een trajectbegeleider betrokken. Er zal eerst een verkennende consultatie worden ingezet waarbij de school en ouders via een intake kennismaken en onderzoeken of TOPklas een passende interventie is

HB Expertisegroep

Samenwerkingsverband Unita biedt binnen de HB Expertisegroep intensieve, gespecialiseerde begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen die dreigen vast te lopen of reeds uitgevallen zijn in het onderwijs. Iedere leerling komt bij de HB Expertisegroep binnen met een andere kennisbasis en vaardigheden. Wij kijken (dynamisch) naar de brede aanleg, vaardigheden en ontwikkeling van de leerling en belemmerende en ondersteunende factoren binnen de context van de leerling. Er is daarom geen standaard aanpak die wij hanteren. Schoolwerk wordt geleverd door de stamschool en wordt desgewenst aangepast of aangevuld met andere werkwijzen en materialen. Ons pedagogisch handelen is erop gericht om iedere leerling zich bewust te laten worden van de manieren waarop ze initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leer- en ontwikkelproces. Psycho-educatie is daarom een belangrijk onderdeel van de periode binnen de HB Expertisegroep. Er is daarnaast binnen de groep aandacht voor begeleiding op het gebied van emotieregulatie- en executieve vaardigheden. Na de periode bij de HB Expertisegroep keert een leerling terug naar de stamschool op basis van een plan op-maat of speelt de HB Expertisegroep een rol in het zoeken van een geschikte vervolgsetting.

Coaching

Er is een hulpvraag omtrent een leerling...

Groepsdynamiek

Aandacht voor groepsdynamiek veel positieve effecten...

Workshops

Loods onderwijs verzorgt workshops voor onderwijsprofessionals...

Out of the box

Het doel is iedereen een eerlijke kans te geven. Dat voelen mensen...

bottom of page