top of page

“Loods onderwijs richt zich op datgene wat binnen de cirkel van invloed ligt, daar pakken
we de regie.”

VISIE

De visie van Loods onderwijs is dat door een gecombineerde aanpak op de verschillende domeinen (de leerling in het systeem) de kans vergroot wordt op een succesvolle voortzetting van de schoolcarrière. En daarmee op meer kans van slagen in de maatschappij. Loods onderwijs gaat uit van de specifieke behoeftes in begeleiding van leerlingen om zo een doorgaande ontwikkeling te waarborgen. Loods onderwijs is er dan ook op gericht voor iedere leerling en professional een klimaat te creëren waarin deze zich optimaal ontplooit.

DOELGROEP

De doelgroep van Loods onderwijs bestaat zowel uit de leerlingen in de leeftijd van 4-17 jaar, als de professionals werkzaam binnen de schoolse setting.

AANPAK

Voor de bovenschoolse plekken geldt dat er fasegericht gewerkt wordt en dat de begeleiding van iedere leerling op maat wordt gedaan. Naast de leerling in de klas, wordt er gekeken naar het systeem om de leerling heen. In het systeem wordt eveneens gekeken naar wat nodig is, welke mogelijkheden er al zijn waar bij aangesloten kan worden en waar nog extra inzet geboden moet worden door externen.

Aan het ontwikkelingsperspectief wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het systeemtheoretisch werken. Er wordt namelijk niet gewerkt volgens een vaststaande methodische mal, maar de nadruk ligt op de voortdurende relationele lenigheid van de professional om te anticiperen op datgene wat de leerling voor zijn/haar ontwikkelingsperspectief nodig heeft.


De aanpak voor wat betreft de begeleiding en coaching van professionals is erop gericht op zo snel mogelijk te normaliseren en er wordt vaak gewerkt middels een aanpak op groepsniveau. Zie verder het onderdeel diensten of neem contact op voor een nadere toelichting op de aanpak.

bottom of page